เกษตรฯ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินการเกษตร

รัฐมนตรีเกษตรฯ เป็นประธานวันสถานปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 55 ปี เน้นย้ำให้กรมพัฒนาที่ดินใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินให้เหมาะกับการเกษตรสมัยใหม่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานวันสถาปนากรมพัฒนากรมที่ดิน ซึ่งได้ให้นโยบายว่า การพัฒนาดินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานของการเพาะปลูก การใช้ที่ดินในการทำเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก แต่หากมีเทคโนโลยีที่ดี ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน เกษตรกรสามารถประสบความสำเร็จได้ และเห็นสมควรกับการฝึกอบรม “หมอดินอาสา” ให้เป็นตัวแทนช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาดินแก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

จากนั้นนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำชมนิทรรศการในงาน “55 ปี พัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” มีการจัดแสดงงานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ Agri-Map Mobile และเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ (Zoning) Application : LDD Soil Guide, LDD Zoning หมอดิน Inter ตลาดนำแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ หอมไกลไปทั่วโลก การจัดการดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเพื่อการตลาดและส่งออก

นายกฤษฎา กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณกลางปีจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน 150 ล้านบาทซึ่งจะนำมาทำฝายชะลอน้ำ 1,972 แห่ง เพื่อฟื้นฟูความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน อีกทั้งยังมีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาดินแก่เกษตรกรและโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปลูกพืชผสมผสาน ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างมาก.-สำนักข่าวไทย